Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Zdravý životný štýl
Potraviny a zdravie........

Víziou ETP potraviny pre život je, že zmeny v stravovaní založené na najnovších poznatkoch výskumu v oblasti potravín a výživy, spolu so sprievodnými zmenami v životnom štýle môžu významne zlepšiť zdravie obyvateľstva a zvýšiť produktívny vek. Tieto zmeny budú významne prispievať k zníženiu celkových náklady na zdravotnú starostlivosť.


Vyvážená strava a zdravý životný štýl

Vyvážená strava a zdravý životný štýl predstavujú kľúčovú požiadavku pre optimálny duševný a fyzický vývoj a výkon, rovnako ako i pre zníženie rizika chronických nákazlivých chorôb. Navyše, ich dopad sa uplatňuje na všetkých úrovniach ľudského života, od prenatálneho obdobia po starobu. Prídavok živín do potravín vo fyziologických dávkach alebo vyšších koncentráciách viedlo k výrobe funkčných potravín a potravín pre konkrétnu výživovú potrebu. Na správnu komunikáciu informácií o výživových benefitoch sú potrebné vedecky podložené tvrdenia o prospešnosti pre zdravie človeka. Pre takéto vedecky podložené tvrdenia je nevyhnutný objav a validácia biomarkerov z epidemiologických, bunkových a fyziologických (vrátane výstupov zo systémovej biológie) ako aj intervenčných štúdií. (Výrobky by mali byť označené informáciami, aké výživové benefity môžu poskytnúť spotrebiteľovi – a tieto tvrdenia by mali byť potvrdené vedecky.)

Zdravie starnúcej populácie
Populácia v Európe starne – v rámci samotnej EÚ sa odhaduje, že počet ľudí na 80 rokov sa zvýši o 30 % počas nasledujúcich 50 rokov. Z rôznych dôvodov sa u starších ľudí predpokladá zvýšené riziko nutričných problémov, čo je výsledkom príjmu nevyváženej stravy alebo horšej využiteľnosti živín v tele. Zdravý život súvisí nielen s predpokladom vyššieho veku ale i s oneskorením zhoršenia zdravia.
Odhaduje sa, že do roku 2030 takmer 30% európskej populácie nad 60 rokov budú sprevádzať zvýšené fyzické a kognitívne dysfunkcie. Dlhodobou výzvou je ovplyvniť jednotlivé štádiá starnutia a vedieť poskytnúť individuálny stravovací režim, životný štýl a rady pre zdravý „dlhovek“ šitý na mieru pre jednotlivca – tzv. princíp „dodania života rokom“.

Zmeny životného štýlu stravovania
Je známe mnoho rokov, že nezdravé stravovanie je kľúčovým rizikovým faktorom chronických ochorení. Keďže došlo k zmenám v stravovaní a životnom štýle, chronické neprenosné ochorenie, akými sú obezita, cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzia, mŕtvica a niektoré druhy rakoviny, sa stávajú stále významnejšími príčinami chorobnosti a predčasných úmrtí v rozvinutých, ale i rozvojových a novo rozvinutých krajinách. Tieto chronické ochorenia spôsobujú aj psychologické a sociálne problémy, znižujú fyzickú zdatnosť a kvalitu života.

V súčasnosti najdôležitejšou požiadavkou, čo sa týka výživy v západnej spoločnosti, je ovplyvnenie ochorení súvisiacich so životným štýlom ako sú obezita a cukrovka typu II. Častý výskyt nadváhy a obéznej populácie dosiahli epidemické rozmery (20 – 30 % u dospelých, stúpajúci výskyt u detí). Za uplynulé desaťročie výrazne stúpol počet detí s nadváhou v západných spoločnostiach. Obezita, inzulínová rezistencia, hypertenzia a hyperlipidémia – spoločne označované ako metabolický syndróm - sú hlavnými príčinami ochorení a úmrtí. V krajinách západnej Európy sa odhaduje, že výdavky spojené s týmito chorobami predstavujú 5 % celkových nákladov na zdravotnú starostlivosť. Navyše, nepriame náklady na zdravotnú starostlivosť v dôsledku nadváhy a obezity sú asi štyrikrát vyššie ako priame náklady. Hlavné obavy vyvoláva zvýšená intolerancia na glukózu a cukrovka typu 2 u detí, zapríčinené hlavne nadváhou a obezitou.

Relatívne málo financií sa vynakladá na prevenciu týchto ochorení, ktorá je jedným z cieľov agropotravinárskeho priemyslu. Dôraz by sa mal klásť na prevenciu, aby sa oddialil iniciačný proces, t.j. radšej peniaze na prevenciu ako liečenie.

Rapídny nárast chronických ochorení je kľúčovým determinantom globálneho verejného zdravia. Nezdravé stravovanie, fyzická nečinnosť a fajčenie sú potvrdené rizikové faktory pre chronické ochorenia.
Prevencia ochorení v širokej verejnosti, prostredníctvom relatívne malého zníženia krvného tlaku a cholesterolu v krvi môže dramaticky znížiť zdravotnícke náklady. Napríklad bolo dokázané, že zlepšený životný štýl môže znížiť riziko vzniku cukrovky o 58 % za 4 roky. Niektoré štúdie ukázali, že by sa dalo zabrániť až 80 % prípadom koronárnych srdcových ochorení a do 90 % prípadom vzniku cukrovky typu 2 zmenou faktorov životného štýlu. Asi tretine nádorových ochorení by sa dalo zabrániť zdravím stravovaním, udržovaním normálnej hmotnosti a pravidelným cvičením.

Teda primárne riešenie verejného zdravia cez prevenciu sa zdá byť finančne najefektívnejším, najdostupnejším a udržateľným spôsobom, akým by sa mala riešiť epidémia chronických ochorení vo svete a v Európe.

Ochorenia súvisiace so stravovaním: hlavné zdravotné bremeno v Európe
 Bolo vypočítané, že chronické ochorenia boli zodpovedné za približne 60 % z 56,5 miliónov celkových celosvetových úmrtí r. 2001. Takmer polovicu z nich tvoria kardiovaskulárne ochorenia, avšak stúpajúci výskyt obezity a cukrovky je taktiež alarmujúci, a to nielen preto že už postihuje veľkú časť populácie, ale i preto, že tieto ochorenia sa začali objavovať v mladšom veku Odhaduje sa, že do r. 2020 chronické ochorenia budú predstavovať takmer tri štvrtiny z celkových úmrtí na svete. V rozvojových krajinách bude dochádzať k úmrtiam najmä v dôsledku ischemickej choroby srdca (71 %), mŕtvice (75 %) a cukrovky (70 %). V globálnom meradle. 60 % chronických ochorení pripadne na rozvojové krajiny.

Predbežné odhady naznačujú, že asi tretina kardiovaskulárnych ochorení je spôsobená nesprávnym stravovaním. V európskom regióne WHO nádorové ochorenia ročne zabíjajú asi 1 milión dospelých ľudí. Podobne ako pri kardiovaskulárnych ochoreniach, nesprávne stravovanie je príčinou asi jednej tretiny celosvetových úmrtí v dôsledku nádorových ochorení.

Predbežné analýzy Švédskeho ústavu verejného zdravia naznačujú, že 4,5 % rokov života ovplyvnených chorobou (disability adjusted life-years, DALTYs) je stratených ako priamy dôsledok nevhodnej výživy v členských štátoch EÚ, ďalej 3,7 % v dôsledku obezity a 1,4% v dôsledku fyzickej nečinnosti. Celkový podiel DALYs straty spôsobenej nesprávnou výživou a fyzickou nečinnosťou predstavuje tak 9,6 %.

Vzťah i iným kľúčovým výskumným oblastiam
 Je potrebné rozpracovať potravinovú a výživovú politiku na ochranu a podporu zdravia a na zníženie podielu ochorení spôsobených nesprávnym stravovaním, čo by prispelo aj k sociálno-ekonomickému rozvoju a udržateľnosti životného prostredia.
Hlavným cieľom zdravotníckeho sektoru je podpora zdravia prostredníctvom vyváženej stravy, zabránenie deficitom vo výžive a kontrola nad neprenosnými ochoreniami v dôsledku nesprávneho stravovania. Na vyzdvihnutie pozície potravinovej a výživovej politiky v politickej agende je preto nevyhnutný multisektorový prístup zahŕňajúci poľnohospodárstvo, životné prostredie, potravinársky a nápojový priemysel, dopravu, reklamu a obchod.
Zlepšenie zdravia by malo byť očakávaným výstupom potravinovej a výživovej politiky a malo by prispievať k úspechu a výnosnosti jednotlivých komerčných sektorov. Bude potrebná úzka spolupráca medzi tými, čo sú zodpovední za výživu, neškodnosť potravín a potravinovú bezpečnosť, aby sa pripravila zreteľná medzisektorová politika a účinné aktivity vo vzájomnej zhode.
Využívanie zdokonalených, génových technológií bude pravdepodobne zohrávať významnú úlohu pri plnení cieľov tejto platformy.

Trh pre funkčné potraviny
Zdravotný aspekt sa bude musieť zvážiť pri všetkých potravinách, narastá však dopyt po špecifických, nových a upravených funkčných potravinách, napr. výrobkoch s fytosterolmi. Napríklad v Holandsku sa ročne minie približne 165 miliónov eur na tento trh, očakáva sa, že táto suma sa zdvojnásobí v priebehu ďalších piatich rokov. Celkový dopyt po výrobkoch na reguláciu hmotnosti rapídne vzrastie približne z 32 miliárd US $ v roku 2000 na 55 miliárd US $ v roku 2006. Predpokladá sa, že súčasný trh špecializovaných výrobkov budeš expandovať na trh ponúkajúci široký sortiment inovovaných produktov prospešných pre zdravie.

Potraviny, výživa a výskum
Vedúci predajcovia na trhu v medzinárodnom potravinárskom a nápojovom priemysle uznávajú význam lepšej podpory prevencie chorôb, ktorá by mala výrazne znížiť enormný dopad týchto ochorení na jednotlivcov a ich rodiny, národnú a regionálnu ekonomiku, ako aj spoločnosť všeobecne. Ich snahou je investovať do trvalých dlhodobých výskumných programov. Taktiež zistili, že kritická hmotnosť je kľúčovým problémom pri zabezpečovaní a ďalšom udržiavaní vedúceho postavenia v lobálnom výskume potravín a výživy.
Zmapovanie ľudského genómu a vytvorenie škály nových nástrojov v oblasti genetického a genomického výskumu poskytuje potenciál k zrevolučneniu nášho chápania /mechanizmu/ výživy a blahobytu.

Spotrebiteľ zohráva hlavnú úlohu a my by sme preto mali lepšie v vedieť, ako možno “zdravý výber“ zmeniť na „ľahký výber“.