PKS - Potravinárstvo, SR...
 
 
 
Vyhľadávanie:

Rozšírené vyhľadávanie
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Potravinárstvo, SR legislatíva - všeobecne
 
Slovenské ministerstvá zatiaľ o dani z cukru neuvažujú


Potvrdili to rezort financií a zdravotníctva v súvislosti s článkom v Hospodárskych novinách zo dňa 19.1.2018 o zavedení dane z cukru vo Veľkej Británii. Naše rezorty zatiaľ o zavedení dane z potravín, ktoré obsahujú vyšší podiel cukru v zložení, neuvažujú.
Celý článok:

https://gallery.mailchimp.com/e07abb5755133d9ba9f4c38c5/files/1ab7737a-d11a-4715-8806-768d095faca5/clanok_dane.pdf

MH SR - prezentácia zákona o investičnej pomoci

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti priloženú prezentáciu zákona o investičnej pomoci.


Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017-2025

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti informáciu, že dňa 8.3.2017 bol na rokovaní Vlády SR schválený "Akčný plán  pre potraviny a výživu na roky 2017-2025", ktorý nájdete v prílohe.


novela zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách

Dovoľujeme si členom PKS dať do pozornosti schválený čistopis zo dňa z 29. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Účinnosť: od 1.1.2017


100/2016 - hygienické požiadavky na mlieko
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 27. januára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.
Účinnosť od: 1.3.2016

vyhl. 83/2016 - o mäsových výrobkoch
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. januára 2016 o mäsových výrobkoch.
Účinnosť od: 1.6.2016

373/2015 - odpady - zodpovednosť výrobcov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. júla 2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Účinnosť od: 1.1.2016

371/2015 - vyhláška k zákonu o odpadoch
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Účinnosť od: 1.1.2016, okrem ust. uvedených v § 61 vyhlášky.

370/2015 - Recyklačný fond
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 27. októbra 2015 o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu.
Účinnosť od: 1.1.2016

368/2015 - Oznámenie MŽP SR o výnose k odpadom
Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.
Účinnosť výnosu: od 1.1.2016
Výnos je uverejnený v čiastke 7/2015 Vestníka MŽP SR, ktorú Vám dáme k dispozícii ihneď po jej publikovaní na stránke MŽP SR: http://www.minzp.sk/sluzby/publikacie-periodika/vestnik-mzp-sr/aktualne-cislo/aktualne-cisla.html