Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Zasadala Sektorová rada pre potravinárstvo

V dňoch 3. až 4. februára 2020 sa v Dudinciach uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Jedným z cieľov Sektorovej rady pre potravinárstvo je príprava sektorovej stratégie zameranej na rozvoj zamestnanosti a ľudských zdrojov do roku 2030.

 

Rokovanie prebehlo po približne troch mesiacoch od termínu predošlého stretnutia a v rámci náročného programu sa zúčastnení členovia venovali vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, aktivite súvisiacej s revíziou názvov garantovaných NŠZ, či aktuálnemu stavu sektora. Ten prezentovala predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo Jana Venhartová (Potravinárska komora Slovenska), pričom sa v prezentácii zamerala najmä na očakávané aktivity v roku 2020.  

 

V roku 2020 čakajú celý sektor veľmi dôležité úlohy. Jedno z nich je naštartovanie celého potravinárskeho sektora zadefinovaním kľúčových strategických bodov do programového vyhlásenia novej vlády. Zároveň nás čaká príprava Strategického plánu k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, v rámci ktorého musia byť podporení aj potravinári,“ uviedla Jana Venhartová, predsedníčka Sektorovej rady.

 

Hlavným bodom programu bolo pokračovanie na tvorbe sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Metodický postup predstavili tajomník Sektorovej rady pre potravinárstvo Ľuboslav Blišák a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Dítětová (obaja TREXIMA Bratislava). Aktuálne prebieha tvorba III. a IV. cyklu sektorovej stratégie, pričom sa vychádza z premís a dopadov na ľudské zdroje, ktoré boli jednohlasne schválené členmi Sektorovej rady po ukončení I. a II. cyklu.

 

Členovia Sektorovej rady sa v tejto fáze zamerajú na oblasti opatrení (teda na cieľové skupiny, na ktoré budú opatrenia orientované v rámci vzdelávacích procesov), ďalej na samotné opatrenia, ktorými má dôjsť k priaznivej zmene s ohľadom na súčasnú situáciu. Zároveň budú vyšpecifikované jednotlivé aktivity, teda presné kroky na naplnenie opatrení. Okrem toho sa identifikujú zodpovednosti za aktivity, termíny pre splnenie a forma monitoringu aktivít. Zodpovednosť za určenie týchto bodov prebrali autori premís a dopadov (J. Venhartová, Z. Nouzovská, S. Voskár, T. Belová, E. Forrai) spolu s tajomníkom Sektorovej rady. Predpokladá sa, že dôjde k rozšíreniu pracovnej skupiny o ďalších členov, čo by zaručilo odbornosť a fundovanosť navrhovanej stratégie. Znenie premís a dopadov, na ktoré budú viazané opatrenia a aktivity je možné meniť, aktuálne sú identifikované premisy v tomto znení:

 

Premisa I: Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným technologickým vybavením a produkciou inovatívnych potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov vedy a výskumu.

Premisa II: Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s optimálnymi energetickými nárokmi a minimálnymi emisiami a odpadmi.

Premisa III: Zvyšovanie spotreby domácich potravín, nové odbytové možnosti vrátane podpory exportu.

Premisa IV: Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na dosiahnutie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu.

„ V rámci Sektorovej rady sa nám podarilo zadefinovať štyri kľúčové oblasti z pohľadu zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov v našom odvetví. Dôležitou úlohou bude teraz návrh konkrétnych opatrení na ich naplnenie a zároveň nástrel prípadných legislatívnych opatrení,“ uzatvára Jana Venhartová.

 

S blížiacim sa záverom rokovania sa program sústredil na činnosti a aktivity, ktoré v blízkej dobe čakajú členov Sektorovej rady a na následné hlasovanie o Záveroch z rokovania. Zúčastnení členovia Sektorovej rady sa spoločne dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční v máji 2020 v Bratislave.10.2.2020