Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti má mnohé úskalia

Stanovisko Potravinárskej komory Slovenska k povinnému darovaniu potravín po dátume minimálnej trvanlivosti:

 

Bratislava, 21. novembra 2019 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) oceňuje snahu pani poslankyne NR SR Evy Antošovej pomenúvať a predkladať návrhy riešení aj na také dôležité otázky, ako je plytvanie potravinami. Pri zavedení povinnosti darovať charitatívnym organizáciám všetky potraviny, ktorým uplynula doba minimálnej trvanlivosti, a pokiaľ sú bezpečné, však vznikajú mnohé, najmä však praktické problémy. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že dátumom minimálnej trvanlivosti sú označené tisícky položiek od suchých výrobkov uložených v regáloch, cez chladené výrobky ako sú omáčky či mliečne výrobky, až po mrazené výrobky, ako je napríklad mrazená zelenina a hotové výrobky. Vyvstáva teda otázka, či sú charitatívne organizácie dostatočne kapacitne a technologicky na takýto krok pripravené. Druhá, nemenej dôležitá otázka, je bezpečnosť spotrebiteľa, najmä rizikových skupín ako sú starší ľudia. Potravinári po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti nemôžu garantovať zachovanie typických chuťových či senzorických vlastností potravín. Otázne preto je, či príjemcovia darovaných potravín, najmä sociálne zariadenia, budú spôsobilé rozpoznať bezpečnosť potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na jej konzumáciu. „Pripájame sa k iniciatíve pani poslankyne hľadať riešenia na predchádzanie plytvania potravinami. Navrhujeme však, aby darovanie potravín zostalo naďalej na dobrovoľnej báze, a zároveň aby bol legislatívny návrh najskôr prediskutovaný so všetkými dotknutými stranami, vrátane odborníkov na bezpečnosť potravín a verejné zdravie,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

 

 

Poslankyňa NR SR Eva Antošová predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Podľa návrhu zákona sa má zaviesť povinnosť pre prevádzkovateľa, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkarni s predajnou plochou väčšou ako 400 m2, potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, bezodplatne poskytnúť osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov (ďalej len „charitatívna organizácia“), pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. 

 

Návrh zákona je dostupný na tomto linku: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-824

 

Národná rada by mala návrh zákona prerokovať na najbližšej schôdzi, ktorá začne budúci týždeň.

 21.11.2019