Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov už druhý rok mierne rastie, dostali sme sa späť na úroveň roka 2016

 

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov už druhý rok mierne rastie, dostali sme sa späť na úroveň roka 2016.

 

Bratislava 12. júna 2019: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2011 prieskum podielu vystavenia slovenských potravín na pultoch obchodov. Podiel slovenských potravín kontinuálne klesal od roku 2011 z hodnoty 50 % na najnižšiu úroveň 37,2 % v roku 2017,  avšak v roku 2019 už druhý rok po sebe mierne rastie a v tohtoročnom prieskume dosiahol úroveň 38,6 %.

 

Potravinárska komora Slovenska aj v roku 2019 uskutočnila prostredníctvom agentúry Go4insight, ktorá je preferovaným partnerom agentúry GfK v Slovenskej republike, prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2011, pričom kvôli relevantnosti dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2019 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec a apríl 2019 v rovnakých predajniach ako v roku 2018.

 

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia slovenských výrobkov v roku 2019 úroveň 38,6 %, čo je medziročne mierny nárast o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2018.

 

Dlhodobé merania od roku 2011 ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 permanentne klesal, až v roku 2018 sa tento pokles zastavil. Súčasný vývoj naznačuje pomalý nárast podielu slovenských výrobkov v predajniach. Ide o druhý rok mierneho rastu za sebou, pričom momentálne sa podiel vystavených výrobkov dostal späť na úroveň roka 2016.

 

 „Som rád, že po šiestich rokoch, kedy sme sledovali  trvalé znižovanie podielu vystavenia slovenských výrobkov, zaznamenávame už druhý rok mierny nárast. Musíme však zostať pri zemi, pretože celkový podiel najmä v porovnaní s okolitými krajinami stále zostáva veľmi nízky a nevyužívame dostatočne potenciál súčasného ekonomického rastu,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

 

„Na to, aby podiel rástol výraznejším tempom, je potrebné prijať zo strany vlády nevyhnutné  proaktívne opatrenia na podporu potravinárskeho priemyslu, najmä finančných nástrojov na technologickú obnovu a inovácie v potravinách. Súčasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva sa k tejto podpore stavia výrazne pozitívnejšie a sme v štádiu rokovania o konkrétnych opatreniach už na rok 2019, zatiaľ nám však nebol predstavený ich finančný rámec, ktorý závisí aj od stanoviska Ministerstva financií,“ dodáva Daniel Poturnay.

 

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých obchodných sieťach?

Jasným lídrom slovenských potravín sú už tradične reťazce COOP Jednota (58 %)CBA (49 %), naopak jednoznačne najnižší podiel slovenských potravín je dlhodobo v reťazci Lidl (18 %). Vo všetkých sledovaných sieťach bol zaznamenaný nárast podielu vystavených slovenských výrobkov, s výnimkou CBA. Podiel vystavenia slovenských výrobkov rástol najvýraznejšie v diskontných predajniach a veľkoskladoch.

 

„Väčšina obchodných sietí zaznamenala relatívne pozitívne nárasty na úrovni 2 percentuálnych bodov alebo aj viac. Proti tomuto trendu však pôsobila zmena váhy jednotlivých obchodných reťazcov v celkovom prieskume. Spotrebitelia viac nakupovali v obchodoch s nižším zastúpením slovenských potravín, a preto za celý slovenský trh bol nameraný medziročný rast iba o 0,9 percentuálneho bodu,“ vysvetlil Daniel Poturnay.

 

Podiel domácich potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

 

                                                               Rok 2019             Zmena oproti roku 2018

COOP Jednota                                   58 %                                     + 2 p. b.

CBA                                                       49 %                                     - 1  p. b.

Billa                                                       42 %                                     + 2 p. b.

TESCO                                                 42 %                                        0 p .b.

Kaufland                                               39 %                                     + 2 p. b.

Metro                                                     40 %                                     + 4 p. b.

Lidl                                                        18 %                                     + 2 p. b.

 

 

 

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých kategóriách potravín?

 

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (70 %), vody a minerálky       (58 %), víno a pivo (51 %) a liehoviny a destiláty (49 %). Najmenej zastúpené slovenské výrobky sú v rámci kategórií cukrovinky nečokoládové (10 %), oleje a konzervované produkty (17 %) a cukrovinky čokoládové (18 %).

 

Zo 16 sledovaných kategórií bol v roku 2019 zaznamenaný nárast v 14 kategóriách, najvýraznejší v kategórií olejov (plus 7 p.b.) a spracovaných produktov (plus 5 p.b.). Pokles zaznamenali balené mäsové výrobky (mínus 3 p.b.) a nealko nápoje (mínus 4 p.b.).

 

„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že vyššie zastúpenie na pulte si držia výrobky s komoditným charakterom a tiež alkoholické nápoje, pri ktorých je značka výrobcu pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny. Naopak slovenské potraviny s vyšším stupňom spracovania a vyššou pridanou hodnotou majú na pultoch obchodov nižšie zastúpenie,“ komentoval Daniel Poturnay. „Je to logickým dôsledkom nastavenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky slovenských vlád, ktoré sa zameriavali primárne na podporu prvovýrobcov a podpora spracovateľského priemyslu zostávala na okraji záujmu,“ dodáva Daniel Poturnay.

 

Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

 

Rok 2019             Zmena oproti roku 2018

Mlieko                                                   70 %                                     + 3 p. b.

Vody a minerálne vody                      58 %                                     + 3 p. b.

Pivo                                                       51 %                                     + 1 p. b.

Víno                                                       51 %                                     + 3 p. b.

Liehoviny a destiláty                           49 %                                        0 p .b.

Mliečne výrobky – ostatné                 46 %                                         0 p .b.

Mäsové výrobky                                  44 %                                     -  3 p. b.

Mliečne výrobky – prírodné syry       42 %                                        0 p .b.

Cestoviny                                             41 %                                     + 3 p. b.

Spracované produkty                         37 %                                     + 5 p. b.

Trvanlivé pečivo                                 27 %                                     + 1 p. b.

Nealkoholické nápoje                        20 %                                     -  4 p. b.

Cukrovinky čokoládové                     19 %                                     + 1 p. b.

Konzervované produkty                    17 %                                     + 4 p. b.

Oleje                                                     17 %                                     + 7 p. b.

Cukrovinky nečokoládové                10 %                                     + 1 p. b.

 

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v jednotlivých samosprávnych krajoch?

 

Najvyšší podiel slovenských potravín na pultoch obchodov je v Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji (42 %), najnižší podiel má Bratislavský kraj (34 %).

 

„Pri porovnaní výsledkov za jednotlivé samosprávne kraje je zaujímavý fakt, že kraje s relatívne nižšími príjmami obyvateľstva majú vyššie zastúpenie slovenských potravín, naopak negatívnym rekordérom v zastúpení slovenských potravín je Bratislavský kraj, ktorý má najvyššiu životnú úroveň a najvyššie príjmy obyvateľstva. Je preto zrejmé, že vyšší alebo nižší podiel slovenských výrobkov nesúvisí s cenou domácich alebo zahraničných potravín,“ uzavrel Daniel Poturnay.13.6.2019