Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

Európsky parlament schválil smernicu o jednorazových plastoch

Brusel, 27. marca 2019 - Európska organizácia potravinárskeho a nápojárskeho priemyslu FoodDrinkEurope, ktorej je Potravinárska komora Slovenska členom, berie na vedomie dnešné prijatie smernice o jednorazových plastoch  Európskym parlamentom. Potravinársky a nápojový priemysel je odhodlaný zintenzívniť úsilie o zlepšenie využívania plastov, opätovné použitie a recykláciu, ako aj o maximálne využitie dostupných zdrojov. Členovia FoodDrinkEurope sa usilujú o zlepšenie postupov odpadového hospodárstva v každom štádiu potravinového dodávateľského reťazca, pričom vždy uprednostňujú a zabezpečujú bezpečnosť potravín.

 

„Dodatočné opatrenia na implementáciu smernice sú nevyhnutné na to, aby umožnili potravinárskemu a nápojovému priemyslu splniť svoje právne záväzky a zabrániť narušeniu vnútorného trhu“, povedala generálna riaditeľka FoodDrinkEurope Mella Frewen v reakcii na výsledok hlasovania. „Zlepšenie environmentálnych vlastností plastových obalov používaných v potravinárskom a nápojovom priemysle by malo ísť ruka v ruke so zabezpečením vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre spotrebiteľov v Európe.“ 


FoodDrinkEurope víta ciele zvyšovania miery zberu a zvyšovania obsahu recyklovaných plastov v nápojových fľašiach. Obávame sa však, že ciele sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak existujú vysoko výkonné zberné, triediace a recyklačné infraštruktúry, ktorých výsledkom je dôsledná dodávka recyklovaných materiálov, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnosť potravín. Je tiež potrebná jasná a spoľahlivá metodika na výpočet recyklovaného obsahu v plastových fľašiach, ktorá by mala byť založená na hodnotení množstva dostupných recyklovaných plastov, ktoré sa považujú za vhodné pre potravinárske a nápojové výrobky. Vyzývame Európsku komisiu, aby ich zaradila do svojich priorít, najmä v súvislosti s diskusiami v rámci Circular Plastics Alliance.


Okrem toho žiadame Európsku komisiu, aby urýchlene prijala potrebné usmernenia a vykonávacie opatrenia na zabezpečenie riadneho vykonávania smernice a na zabezpečenie právnej istoty v sektore potravín a nápojov. Potrebné sú najmä usmernenia s cieľom objasniť, ktoré obaly na potraviny a nápoje sa majú považovať za jednorazové plasty a jasne vymedziť financovanie činností na vyčistenie znečistenia odpadmi z obalov, ktoré majú znášať výrobcovia.28.3.2019