English version
 
 
 
Prihlásenie členov PKS
 
Internetový kurz zdravého životného štýlu organizovaný PKS
 
PKS podpora zdravého životného štýlu v STV:
 
návštevníkov: 181062
 
Článok témy

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY NA ROK 2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

PRE JEDNODUCHÉ A KOMBINOVANÉ PROGRAMY

NA ROK 2019

 

v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014

 

Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV v rámci informačných a propagačných akcií, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania uvedeného právneho rámca Európska komisia prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie  (EÚ) 2015/1831.

 

Termín predkladania návrhov

 

do 16. apríla 2019, 17:00 hod. (stredoeurópskeho času)

 

Postup predkladania návrhov

 

Návrhy sa predkladajú online, po registrácií prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

Pred predložením návrhu:

  1. Nájdite výzvu – Propagácia poľnohospodárskych produktov AGRIP:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

 

  1. Vytvorte si účet na predloženie návrhu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

 

  1. Zaregistrujte všetkých partnerov prostredníctvom registra príjemcov:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

 

Pomocné informácie k programom a linky

 

Výzva na predkladanie návrhov – jednoduché programy:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.018.01.0004.01.SLK&toc=OJ:C:2019:018:TOC

 

 

Výzva na predkladanie návrhov – kombinované programy:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.018.01.0021.01.SLK&toc=OJ:C:2019:018:TOC

 

Príručka pre žiadateľov – Jednoduché programy:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-guide-applicants-simple_sk.pdf

 

Príručka pre žiadateľov – Kombinované programy:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-guide-applicants-multi_en.pdf

 

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (ďalej len „CHAFEA“) je Európskou komisiou poverená riadením určitých častí informačných a propagačných akcií http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html

 

Relevantné právne normy:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662612326&uri=CELEX:32014R1144

vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662684004&uri=CELEX:32015R1831

delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1454662718384&uri=CELEX:32015R1829

 

Kontakty

 

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor poľnohospodárskych komodít (OPK)

Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov (OŽKaŠP)

 

Ing. Martina Ševčíková

+421 918612187

martina.sevcikova@apa.sk

Ing. Lenka Orlická

vedúca OŽKaŠP - zastupovanie

+421 918613110

lenka.orlicka@apa.sk

Ing. Katarína Rácová

riaditeľka OPK

+421 918612635

katarina.racova@apa.s

 

 21.2.2019